Parkeertoren Ledeberg eind 2018 klaar

[ terug ]    

Parkeertoren Ledeberg eind 2018 klaar: mooi ontwerp maar ingewikkelde   tariefregeling


De nieuwe parkeertoren aan de B401 in Ledeberg krijgt een unieke   regeling: de dichtste bewoners en pendelaars die fietsen of trammen,   krijgen voorrang. Gebruikers van de zondagsmarkt in Ledeberg ook. Het  boomeranggebouw met 500 plaatsen moet er eind 2018 staan.

 

De nieu­we par­keer­to­ren naast de B401 in Le­de­berg komt in een   stroom­ver­snel­ling. Eind vol­gend jaar star­ten de wer­ken op de  par­king voor in­te­ri­eur­zaak Speur­der. Te­gen eind 2018 moet de   to­ren er staan: een hoe­ki­ge boo­me­rang­vorm met zes ver­die­pin­gen, 500 plaat­sen en een groe­ne ge­vel. 

 

Spe­ci­aal voor de to­ren heeft de Stad een nooit eer­der ge­bruikt   ta­rief­re­gime be­dacht. Het werd gis­te­ren voor­ge­steld aan de   be­wo­ners van Le­de­berg. “Een moei­lij­ke even­wichts­oe­fe­ning",   zegt Fi­lip Wat­t­eeuw (Groen), sche­pen van Mo­bi­li­teit. “Het is geen   par­keer­ge­bouw voor één groep men­sen, maar voor veel ver­schil­len­de   ge­brui­kers. We wil­len dat zo­wel pen­de­laars, werk­ne­mers als  be­wo­ners er te­recht kun­nen. Daar­om is een com­plex maar door­dacht   ta­rie­ven­be­leid no­dig.”

 Be­wo­ners die bin­nen een ki­lo­me­ter rond de to­ren wo­nen, krij­gen   voor­rang. Zij kun­nen als eni­ge een abon­ne­ment ne­men om dag en  nacht in de to­ren te par­ke­ren. De kost­prijs: 500 euro voor een jaar.   "Schap­pe­lijk", vol­gens Wat­t­eeuw. “Een ga­ra­ge hu­ren kost meer.”  Be­wo­ners die hun auto en­kel ’s nachts en in de week­ends wil­len   par­ke­ren, kun­nen dat aan 150 euro per jaar. Per do­mi­ci­lie is ook  meer dan één abon­ne­ment mo­ge­lijk.

 Ook nieuw is dat pen­de­laars een spe­ci­aal park-and-ri­de­ta­rief   krij­gen. Wie zijn auto in de to­ren par­keert en ver­der naar het werk  reist met het open­baar ver­voer of de fiets, kan een jaar­bon­ne­ment  ko­pen voor 350 euro. Voor­waar­de is wel een at­test dat be­wijst dat  de werk­plek min­stens een ki­lo­me­ter van de to­ren ligt. Het  abon­ne­ment is ook maar vijf da­gen per week gel­dig. En en­kel over­dag.

 Ook pen­de­laars die af en toe wil­len par­ke­ren en naar het werk  fiet­sen of tram­men, zul­len dat kun­nen. Er komt een  park-and-ri­de­tic­ket van 2 euro per dag. Goed­koop, maar wel moei­lijk te con­tro­le­ren. Ook hier is een at­test van de werk­ge­ver no­dig. Er  wordt nog ge­sleu­teld aan een sys­teem. "Mo­ge­lijk met een app voor de smartpho­ne of een chip­kaart", klinkt het.

 Be­zoe­kers van Le­de­berg of Gent of men­sen die in de buurt wer­ken,  zul­len ook ge­woon op de klas­sie­ke ma­nier kun­nen par­ke­ren. Het  ta­rief wordt 1,40 euro per uur. Eén euro min­der dan in de  cen­trum­par­kings. Een dag­abon­ne­ment voor vijf da­gen, van 7 tot 19  uur, zal 935 euro kos­ten. Dat is het­zelf­de ta­rief als in de an­de­re  stads­par­kings. Spe­ci­aal voor de zon­dags­markt op het  Le­de­berg­plein wordt een goed­koop ta­rief in­ge­voerd van 0,50 euro  per uur.
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden